Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 spoločnosti cleanlink s.r.o.

pre reklamácie spotrebiteľov v zmysle § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Tento Reklamačný poriadok upravuje niektoré práva a povinnosti objednávateľov – spotrebiteľov a spoločnosti cleanlink s.r.o., IČO : 53026659, so sídlom Vysokoškolákov 2989/6 01008 Žilina, okres Žilina, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka č. 74480/L ako zhotoviteľa – dodávateľa služieb čistiarne kobercov, sedačiek, matracov, podlahových krytín a obkladov, interiérov motorových vozidiel vrátane čistenia motorovej časti a iných vhodných predmetov vyplývajúce zo zodpovednosti za vady čistiacich služieb. Reklamačný poriadok v zmysle § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa obsahuje najmä informácie zhotoviteľa (dodávateľa) určené objednávateľovi – spotrebiteľovi o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Objednávateľom – spotrebiteľom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje (obstaráva) služby, tovar a výrobky zhotoviteľa pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v spojení s § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (v ďalšom texte iba „spotrebiteľ“). Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi spotrebiteľom a zhotoviteľom a všetkých jej prípadných zmien, dodatkov a doplnení a je súčasne súčasťou Všeobecných obchodných podmienok zhotoviteľa. Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba tie na zmluvné vzťahy, v ktorých je objednávateľ spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. alebo sú vymedzené v § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Zhotoviteľom – dodávateľom služieb čistiarne je obchodná spoločnosť cleanlink s.r.o., IČO : 53026659,  so sídlom Vysokoškolákov 2989/6 01008 Žilina, okres Žilina,  Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74480/L (v ďalšom texte iba “dodávateľ služieb”). Zhotoviteľ ako dodávateľ služieb nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).
IČO :  53026659

DIČ : 2121243135
bankový účet zhotoviteľa pre platby : 

BIC (SWIFT) :

IBAN : SK1883300000002101813229

telefón : +421 907 369 760, +421 911 966 620

e-mail : info@cleanpoint.sk

internet : www.cleanpoint.sk, www.washpoint.sk

adresa prevádzkárne, miesto pre uplatnenie reklamácie : Cesta k Paľovej búde 21A, 010 01 Žilina

prevádzková doba  : pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) : 08:00 – 17:00
štátny orgán dozoru a ochrany spotrebiteľa : Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. : 041/763 21 30, 041/724 58 68

I. Základné povinnosti spotrebiteľa

1. Zhotoviteľ poskytuje spotrebiteľom záručnú dobu na službu v trvaní 3 (slovom tri) mesiace.

2. Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmetu čistenia po vyčistení dodaný predmet čistenia starostlivo prezrieť, skontrolovať je stav a neporušenosť, správnosť jednotlivých položiek vyúčtovania ceny služby, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie predmetu služby. V prípade zjavných vád služby alebo poškodenia predmetu čistenia je objednávateľ povinný existujúce vady a poškodenia ihneď vytknúť priamo pri prevzatí služby, inak objednávateľovi neprislúchajú akékoľvek práva zo zodpovednosti za vady. Skryté vady zistiteľné až pri jeho rozbalení alebo použití je objednávateľ povinný zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámiť vrátane konkrétnej špecifikácie vád, prestať akokoľvek používať predmet čistenia a súčasne včas bezodkladne dodať predmet čistenia na vybavenie reklamácie.

3. Reklamačný poriadok zhotoviteľa je súčasťou týchto VOP. Objednávateľ – nepodnikateľ prehlasuje, že s Reklamačným poriadkom bol pred podpísaním objednávky a uzavretím  zmluvy o dielo vopred oboznámený a vyjadruje s ním súhlas v plnom rozsahu.

4. Záruka za vady sa nevzťahuje na vady alebo opotrebenie predmetu čistenia spôsobené jeho nadmerným užívaním a záťažou, nesprávnym alebo nevhodným používaním, nesprávnym zaobchádzaním alebo skladovaním alebo vlhkým alebo chemicky agresívnym prostredím, v ktorom je predmet čistenia umiestnený. Nároky z vád služby nie je možné taktiež uplatňovať na vady, pre ktoré bola poskytnutá osobitná zľava z ceny a na vady a poškodenia, ktoré spôsobil objednávateľ po prevzatí, najmä pri vlastnej preprave, montáži a používaní. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za tie vady, ktoré vznikli v dôsledku ďalšieho používania predmetu čistenia po zistení vady.

5. Vadou nie sú nepodstatné odchýlky v rozmeroch a v hmotnosti tovaru/predmetu čistenia v rozsahu maximálne 3 % a prirodzené odchýlky vo farebných odtieňoch a povrchovej štruktúre tovaru/predmetu čistenia.

6. Vadou nie je akékoľvek ďalšie znečistenie alebo poškodenie predmetu čistenia v dôsledku jeho užívania objednávateľom.

.

II. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má služba pri prevzatí spotrebiteľom.

2. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

3. Zhotoviteľ zodpovedá, že služba bude mať počas záručnej doby obvyklú akosť spôsobilú na bežné a obvyklé užívanie predmetu čistenia. Prípadné špeciálne vlastnosti a špeciálna akosť dodanej služby musia byť zmluvnými stranami vždy dohodnuté písomne vopred na základe dostatočne určitej špecifikácie.

III. Záručná doba

1. Záručná doba na službu poskytnutej spotrebiteľom je 3 (slovom tri) mesiace.

2. Dlhšiu záručnú dobu je možné poskytnúť iba na základe písomného vyhlásenia objednávateľa alebo na základe písomnej dohody zmluvných strán.

3. Práva zo zodpovednosti za vady služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Spotrebiteľ je oprávnený vady tovaru vytknúť priamo u zhotoviteľa v jeho sídle alebo prevádzkárni alebo odoslaním reklamovaného predmetu čistenia a e-mailovej reklamácie na adresu :  info@cleanpoint.sk alebo písomnej reklamácie poštou alebo kuriérom na adresu zhotoviteľa : Cesta k Paľovej búde 21A, 010 01 Žilina. Zmluvné strany sa za účelom hospodárnosti prepravných nákladov môžu dohodnúť, že zhotoviteľ vady posúdi priamo u spotrebiteľa, najmä ak reklamovaná služba bola poskytnutá priamo v priestoroch spotrebiteľa. 

V. Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Spotrebiteľ je povinný vady služby riadnym spôsobom a včas vytknúť (reklamovať) bezodkladne po zistení vady. 

2. Po zistení vady je spotrebiteľ povinný predmet čistenia ďalej nepoužívať a zabezpečiť jeho riadnu úschovu.

3. Oznámenie a uplatnenie reklamácie spotrebiteľom musí obsahovať :

  • číslo objednávky, prípadne číslo daňového dokladu (faktúry)
  • názov predmetu a jeho prípadná špecifikácia
  • presný a podľa možností konkretizovaný popis vady (vád), prípadne je vhodné predložiť fotografie,
  • aktuálne kontaktné údaje spotrebiteľa (najmä meno a priezvisko, adresu na doručovanie, telefón, prípadne e-mail)
  • uplatnenie práva zo zodpovednosti vady

4. Spotrebiteľ dodanie služby preukazuje príslušným pokladničným dokladom, výpisom z účtu, faktúrou alebo akýmkoľvek hodnoverným spôsobom, z ktorého zreteľne vyplýva kedy a akú mu zhotoviteľ dodal službu.

5. O riadnom uplatnení reklamácie zhotoviteľ spíše s objednávateľom reklamačný protokol, ktorého jedno vyhotovenie vydá spotrebiteľovi. Ak reklamácia spotrebiteľa je neúplná alebo vykazuje vady, zhotoviteľ spotrebiteľa vyzve na odstránenie vád reklamácie a poučí ho o jeho právach, prípadne mu podá potrebné vysvetlenie.

6. Zmluvné strany sa za účelom hospodárnosti prepravných nákladov môžu dohodnúť, že zhotoviteľ vady posúdi priamo u spotrebiteľa, najmä ak reklamovaná služba bola poskytnutá priamo v priestoroch spotrebiteľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný spotrebiteľa informovať o jeho právach súvisiacich s uplatnením a spôsobom vybavenia reklamácie.

8. Spotrebiteľ je povinný zhotoviteľovi včas umožniť posúdenie reklamovanej vady.

VI. Lehoty na vybavenie reklamácie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu tovaru vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zhotoviteľ so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej dobe (najmä pri zložitejších riešeniach alebo ak zhotoviteľ fyzicky nemá možnosť disponovať s tovarom za účelom posúdenia reklamácie).

2. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vybavenie reklamácie sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vybavení reklamácie a čase jej trvania.

VII. Nároky spotrebiteľa z vád

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kde po ich  odstránení  neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita predmetu čistenia.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

3. Zhotoviteľ a spotrebiteľ sú oprávnení sa dohodnúť na spôsobe vybavenie reklamácie a na nárokoch spotrebiteľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady aj iným spôsobom.

VIII. Spotrebiteľské spory

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť cleanlink s.r.o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť cleanlink s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť cleanlink s.r.o. porušila jeho práva.

2. Ak spoločnosť cleanlink s.r.o. na žiadosť spotrebiteľa podľa vyššie uvedeného bodu 1. odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom texte iba ako „ZoARSS“).

3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou cleanlink s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá ani obmedzená.

4. Návrh spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 12 odsek 3 ZoARSS. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je spotrebiteľovi k dispozícii na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Práva spotrebiteľa upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. zostávajú týmto Reklamačným poriadkom plne nedotknuté. Pokiaľ niektoré ustanovenie právnych predpisov donucovacej (kogentnej) povahy upravujú práva a nároky spotrebiteľa výhodnejšie alebo iným spôsobom, použije sa príslušné ustanovenie právneho predpisu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že spotrebiteľ má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

3. Zhotoviteľ a spotrebiteľ sa týmto dohodli, že na riešenie sporov zo všetkých svojich zmluvných vzťahov alebo z nárokov na náhradu škody má právomoc výlučne slovenský súd.

4. Zhotoviteľ má právo tento Reklamačný poriadok meniť, dopĺňať a zrušovať.

5. Tento Reklamačný poriadok sa stáva sa záväzným a nadobúda účinnosť dňom 20.07.2020.

6. Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na webstránke zhotoviteľa www.cleanpoint.sk, www.washpoint.sk

   V Žiline dňa 20.07.2020

                                                           cleanlink s.r.o.

error:
Zavolať
Navigovať