Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti cleanlink  s.r.o. pre čistiace služby a prenájom tepovačov a iných čistiacich spotrebičov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa (zákazníka) a spoločnosti cleanlink s.r.o., IČO : 53026659, so sídlom Vysokoškolákov 2989/6 01008 Žilina, okres Žilina, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka č. 74480/L ako zhotoviteľa – dodávateľa služieb čistiarne kobercov, sedačiek, matracov, kože, podlahových krytín a obkladov, interiérov motorových vozidiel vrátane čistenia motorovej časti a iných vhodných predmetov podľa zadania objednávateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a všetkých jej prípadných zmien, dodatkov a doplnení. Pojmy definované v týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú rovnaký význam v zmluve o dielo ako aj vo všetkých ostatných listinách a dokumentoch. Odchylné dojednania v zmluve o dielo a potvrdenej objednávke majú prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ustanovenia zmluvy o dielo a týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred tými ustanoveniami právnych predpisov (najmä Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a/alebo Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.), ktoré nie sú donucovacej (kogentnej) povahy. Zmluvné strany môžu zmeniť, doplniť alebo vylúčiť niektoré ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok iba písomne na základe dohody oboch zmluvných strán. Uzavretú zmluvu o dielo možno zmeniť, doplniť alebo zrušiť iba písomne. Práva a povinnosti zmluvných strán a ostatné otázky, ktoré tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo uzavretá zmluva o dielo výslovne neupravujú, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ prehlasuje, že so Všeobecnými obchodnými podmienkami (v ďalšom texte iba „VOP“) a s platným cenníkom služieb čistiarne bol pred podpísaním objednávky a uzavretím  zmluvy o dielo vopred oboznámený a vyjadruje s nimi súhlas v plnom rozsahu.

I. Základné údaje a vymedzenie niektorých pojmov

1. Zhotoviteľom – dodávateľom služieb čistiarne je obchodná spoločnosť cleanlink s.r.o., IČO : 53026659,  so sídlom Vysokoškolákov 2989/6 01008 Žilina, okres Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 65724/L (v ďalšom texte iba “dodávateľ služieb”). Zhotoviteľ ako dodávateľ služieb nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).
IČO :  53026659

DIČ : 2121243135
bankový účet zhotoviteľa pre platby :  IBAN : SK1883300000002101813229

telefón : +421 907 369 760, +421 911 966 620

e-mail : info@cleanpoint.sk

internet : www.cleanpoint.sk, www.washpoint.sk

adresa prevádzkárne, miesto pre príjem a výdaj zákaziek a uplatnenie reklamácie : Cesta k Paľovej búde 21A, 010 01 Žilina

prevádzková doba  : pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) : 08:00 – 17:00
sobota a nedeľa : na objednávku podľa dohody

štátny orgán dozoru a ochrany spotrebiteľa : Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. : 041/763 21 30, 041/724 58 68

2. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ  a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. alebo je vymedzená v § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

3. Spotrebiteľom sa pre účely nárokov zo zodpovednosti za vady upravených v čl. VII. VOP a nárokov prislúchajúcich  zo zákonnej ochrany spotrebiteľa podľa čl. VIII. VOP rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje (obstaráva) služby, tovar a výrobky zhotoviteľa pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v spojení s § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.; pre iné účely je spotrebiteľ označený v týchto VOP ako “objednávateľ”.

4. Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi službu spočívajúcu v chemickom a mechanickom čistení (spravidla tepovaním) kobercov, sedačiek, matracov, kože, interiérov motorových vozidiel a iných vhodných predmetov, čistenia motorovej časti vozidla, a to podľa zadania objednávateľa v objednávke a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť za vykonanie služby/služieb dohodnutú cenu (v ďalšom texte iba ako “zmluva”).

5. Zmluvou o nájme sa rozumie zmluva, ktoru prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval (v ďalšom texte iba ako “nájomná zmluva”).

6. Zmluvnými stranami sa rozumejú objednávateľ a zhotoviteľ spoločne.

7. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

8. DPH sa rozumie daň z pridanej hodnoty.

II. Objednávka, vznik zmluvy o dielo

1. Zmluva o dielo sa uzaviera na základe riadne vyplnenej a podpísanej objednávky objednávateľa. Objednávateľ môže objednávku služby/služieb vykonať písomne a to osobne buď v prevádzkárni zhotoviteľa alebo v inom mieste poskytovanie služby, pokiaľ sa služba poskytuje externe v priestoroch objednávateľa. Doručením a podpísaním objednávky objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP v plnom rozsahu. 

2. Objednávateľ je povinný v objednávke uviesť špecifikáciu objednaných služieb. Ak objednávka nie je úplná alebo vykazuje iné vady, zhotoviteľ objednávateľa vyzve na odstránenie vád a nedostatkov objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka objednávateľa spĺňajúca všetky obsahové náležitosti je návrhom objednávateľa na uzavretie zmluvy o dielo adresovaný zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo je uzavretá potvrdením (akceptovaním) objednávky služieb zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ potvrdí svojím podpisom.

3. Zhotoviteľ má právo doručenú objednávku potvrdiť iba čiastočne alebo objednávku v plnom rozsahu odmietnuť najmä z kapacitných alebo časových dôvodov alebo z dôvodu rizika poškodenia alebo zníženia akosti predmetu po vykonanom vyčistení. Ak zhotoviteľ objednávku potvrdí iba čiastočne alebo vykoná v nej zmeny, výhrady, doplnenia, výluky či obmedzenia (ďalej iba „modifikovaná objednávka” alebo “modifikovaný návrh”), považuje sa táto modifikovaná objednávka za nový návrh zhotoviteľa na uzavretie zmluvy o dielo adresovaný objednávateľovi, ktorý musí byť následne potvrdený (akceptovaný) objednávateľom v lehote určenej zhotoviteľom, inak zmluva o dielo nevznikne.

4. Zmluva o dielo je medzi zmluvnými stranami uzavretá potvrdením objednávky zo strany zhotoviteľa v zmysle čl. II. bod 2. VOP alebo doručením potvrdenia modifikovaného návrhu zo strany objednávateľa v zmysle čl. II. bod 3. VOP.

5. Zhotoviteľom potvrdená objednávka podľa čl. II. bod 2. VOP alebo návrh potvrdený objednávateľom podľa čl. II. bod 3. VOP sú vždy plne záväzné pre obe zmluvné strany.

III. Odovzdanie a prevzatie predmetu čistenia

1. V prípade ak služba nie na žiadosť objednávateľa poskytovaná v priestoroch objednávateľa, je objednávateľ povinný zhoviteľovi na svoje náklady, zodpovednosť a riziko doručiť zhotoviteľovi predmet čistenia do prevádzkárne zhotoviteľa a následne ho prevziať po vyčistení v prevádzkárni zhotoviteľa.

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na akosti služby platí, že zhotoviteľ je povinný dodať službu čistenia v obvyklej akosti spôsobilej na bežné a obvyklé užívanie predmetu čistenia. Prípadné špeciálne vlastnosti a špeciálna akosť služby musia byť zmluvnými stranami vždy vopred dohodnuté písomne v objednávke na základe dostatočne určitej špecifikácie.

3. Zhovoviteľ je povinný objednávateľa vždy informovať o konečnej cene vrátane DPH. Všetky ceny uvedené v cenníku zahŕňajú DPH.

4. Objednávateľ má nárok na dodanie služby iba v prípade riadne uzavretej zmluvy o dielo zmysle čl. II. bod 4. VOP.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že cenu služby riadne a včas zaplatí a predmet čistenia osobne prevezme v dohodnutom termíne alebo lehote v mieste prevádzkárne zhotoviteľa alebo v inom mieste poskytovania služby, pokiaľ sa služba poskytuje externe v priestoroch objednávateľa. Prípadné prevzatie predmetu čistenia zhotoviteľom u objednávateľa a jeho následne vrátenie objednávateľovi musí byť dohodnuté vždy vopred a za túto službu je povinný objednávateľ zaplatiť cenu za prepravu v zmysle platného cenníka.   

IV. Dodacie lehoty, stornovanie objednávky

1. Zhotoviteľ je oprávnený dodať tovar objednávateľovi kedykoľvek počas dohodnutej dodacej lehoty. Dodacia lehota je určená buď konkrétnym časovým úsekom alebo konkrétnym termínom (dátumom), ktorý sa považuje za posledný deň dodacej lehoty. V prípade, že objednávateľ uskutoční viacero samostatných objednávok, dodacie lehoty sa posudzujú u každej objednávky samostatne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.  V prípade objektívnych prekážok nespôsobených priamo zhotoviteľom, najmä v prípade neočakávaných zásahov vyššej moci, štrajkov, stavu energetickej núdze alebo výpadku, dopravných kalamít, akútneho nedostatku materiálu, nevhodných klimatických podmienok pre čistenie a schnutie (najmä zvýšená vlhkosť vzduchu), je zhotoviteľ oprávnený dohodnuté dodacie lehoty (termíny) primerane predĺžiť v nevyhnutom rozsahu. O predĺžení dodacej lehoty a jeho dôvodoch je zhotoviteľ povinný vždy objednávateľa bezodkladne informovať. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predĺženia dodacej lehoty podľa čl. IV. bod 2. VOP objednávateľ nemá právo na náhradu škody týmto spôsobenej a že predĺženie dodacej lehoty podľa citovaného článku je v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Objednávateľ je oprávnený v tomto prípade od zmluvy o dielo odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.

3. Objednávateľ je oprávnený uzavretú kúpnu zmluvu a dodávku doposiaľ nedodanej služby v zmysle § 355 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. alebo v prípade spotrebiteľov v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. jednostranne zrušiť (stornovať) s tým, že objednávateľ – nespotrebiteľ je povinný zhotoviteľovi z dôvodu zrušenia zmluvy zaplatiť odstupné (stornopoplatok) vo výške 20 % z dohodnutej ceny služby, na ktorý sa zrušenie zmluvy vzťahuje.

4.  Odstupné (stornopoplatok) je splatné v deň vykonania zrušenie zmluvy objednávateľom a je možné ho započítať s prijatou zálohou (preddavkom) alebo akýmkoľvek iným peňažným plnením objednávateľa.

V. Platobné podmienky, ceny a cenník

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu objednanej služby/služieb najneskôr pri dodaní služby a pri prevzatí predmetu čistenia po vyčistení, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Zhotoviteľ je oprávnený od objednávateľa požadovať pri potvrdení objednávky úhradu zálohy (preddavku) na objednanú službu v primeranej výške.

2. Pre určenie ceny služby/služieb je rozhodný zverejnený cenník služieb zhotoviteľa platný v čase doručenia objednávky. Objednávateľ prehlasuje, že s platným cenníkom služieb bol pred podpísaním objednávky a uzavretím  zmluvy o dielo vopred oboznámený a vyjadruje s ním súhlas v plnom rozsahu.

3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zálohy, ceny alebo jej časti trvajúceho viac ako 3 (slovom troch) kalendárnych dní zhotoviteľ nie je počas ďalšej doby omeškania objednávateľa povinný si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy a je súčasne oprávnený všetky ďalšie dodávky objednaných služieb podľa uzavretých zmlúv s objednávateľom pozastaviť (prerušiť) až do času úplného uspokojenia splatných pohľadávok a ich príslušenstva a objednávateľ nemá právo na náhradu škody tým vzniknutej.

VI. Akosť služby, zodpovednosť objednávateľa za vady a poškodenia, výluky zodpovednosti

1. Zhotoviteľ je povinný dodať službu čistenia v obvyklej akosti spôsobilej na bežné a obvyklé užívanie predmetu čistenia.

2. Objednávateľ je zhotoviteľa povinný upozorniť na stav, zloženie a špecifické vlastnosti predmetu čistenia ako aj na zloženie látok znečistenia. Objednávateľ je oprávnený pred začatím poskytovanie služby požiadať zhotoviteľa o vykonanie skúšobnej vzorky vyčistenia na nepatrnej časti predmetu čistenia na vhodnom mieste na ploche o rozmere 15 cm x 15 cm za cenu určenú platným cenníkom.

3. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi pri doručení objednávky odovzdať čitateľný návod na použitie, údržbu a ošetrovanie predmetu čistenia alebo odovzdať predmet čistenia opatrený s príslušnými štítkami symbolov údržby a ošetrovania predmetu čistenia (t.j. symbolov profesionálneho chemického čistenia, bielenia, sušenia a žehlenia); inak zhotoviteľ nezodpovedá za uspokojivý výsledok čistenia ako aj za vady a poškodenia predmetu čistenia. Riziko a zodpovednosť za poškodenie a vady znáša v tomto prípade výlučne objednávateľ.

4. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za uspokojivý výsledok čistenia ako aj za vady a poškodenia predmetu čistenia, pokiaľ predmet čistenia vzhľadom na jeho nevhodný stav nebol spôsobilý alebo vhodný na čistenie, o čom zhotoviteľ objednávateľa informoval pri potvrdení objednávky a vyznačil túto skutočnosť v potvrdenej objednávke a objednávateľ napriek tejto skutočnosti trval na poskytnutí služby čistenia na riziko a zodpovednosť objednávateľa. Riziko a zodpovednosť za poškodenie a vady predmetu čistenia  znáša v tomto prípade výlučne objednávateľ.

5. Vadou a poškodením predmetu čistenia nie obvyklé zníženie alebo zmena estetických a užitkových vlastností predmetu čistenia vyplývajúce z obvyklých fyzikálnych javov čistenia, ktoré nie je možné technicky vylúčiť.

6. Vadou nie sú nepodstatné odchýlky v rozmeroch a v hmotnosti predmetu čistenia v rozsahu maximálne 3 % a prirodzené odchýlky vo farebných odtieňoch a povrchovej štruktúre predmetu čistenia po vyčistení.  

VII. Záručná doba, reklamácie služieb

1. Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu na službu v trvaní 3 (slovom tri) mesiace.

2. Objednávateľ je povinný pri prevzatí predmetu čistenia po vyčistení dodaný predmet čistenia starostlivo prezrieť, skontrolovať je stav a neporušenosť, správnosť jednotlivých položiek vyúčtovania ceny služby, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie predmetu služby. V prípade zjavných vád služby alebo poškodenia predmetu čistenia je objednávateľ povinný existujúce vady a poškodenia ihneď vytknúť priamo pri prevzatí služby, inak objednávateľovi neprislúchajú akékoľvek práva zo zodpovednosti za vady. Skryté vady zistiteľné až pri jeho rozbalení alebo použití je objednávateľ povinný zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámiť vrátane konkrétnej špecifikácie vád, prestať akokoľvek používať predmet čistenia a súčasne včas bezodkladne dodať predmet čistenia na vybavenie reklamácie.

3. Nároky objednávateľa – podnikateľa zo zodpovednosti za vady sú upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

4. Nároky spotrebiteľa (nepodnikateľa) zo zodpovednosti za vady a iné zákonné nároky s touto zodpovednosťou súvisiace sú upravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a Reklamačným poriadkom zhotoviteľa, ktorý obsahuje najmä informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba tie na zmluvné vzťahy, v ktorých je objednávateľ spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný poriadok zhotoviteľa je súčasťou týchto VOP. Objednávateľ – nepodnikateľ (spotrebiteľ) prehlasuje, že s Reklamačným poriadkom bol pred podpísaním objednávky a uzavretím  zmluvy o dielo vopred oboznámený a vyjadruje s ním súhlas v plnom rozsahu.

5. Záruka za vady sa nevzťahuje na vady alebo opotrebenie predmetu čistenia spôsobené jeho nadmerným užívaním a záťažou, nesprávnym alebo nevhodným používaním, nesprávnym zaobchádzaním alebo skladovaním alebo vlhkým alebo chemicky agresívnym prostredím, v ktorom je predmet čistenia umiestnený. Nároky z vád služby nie je možné taktiež uplatňovať na vady, pre ktoré bola poskytnutá osobitná zľava z ceny a na vady a poškodenia, ktoré spôsobil objednávateľ po prevzatí, najmä pri vlastnej preprave, montáži  a používaní. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za tie vady, ktoré vznikli v dôsledku ďalšieho používania predmetu čistenia po zistení vady.

6. Vadou nie sú nepodstatné odchýlky v rozmeroch a v hmotnosti tovaru v rozsahu maximálne 3 % a prirodzené odchýlky vo farebných odtieňoch a povrchovej štruktúre predmetu čistenia.

7. Vadou nie je akékoľvek ďalšie znečistenie alebo poškodenie predmetu čistenia v dôsledku jeho užívania objednávateľom.

VIII. Ochrana spotrebiteľa

1. Práva spotrebiteľa upravené prílušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. zostávajú týmito VOP plne nedotknuté. Pokiaľ niektoré ustanovenie právnych predpisov donucovacej (kogentnej) povahy upravujú práva a nároky spotrebiteľa výhodnejšie alebo iným spôsobom, použije sa príslušné ustanovenie právneho predpisu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Osobitné obchodné podmienky pre prenájom tepovačov a iných čistiacich spotrebičov

1. Zhotoviteľ je v prípade voľných kapacít oprávnený na žiadosť objednávateľa – zákazníka ako prenajímateľ prenajať tepovač alebo iné čistiaci spotrebič na čistenie vlastnou činnosťou zákazníka, a to na dohodnutú dobu a na obvyklý účel za cenu nájmu (nájomné) určenú v platnom cenníku. Predmet nájmu prenajímateľ súčasne vybaví za odplatu chemickými čistiacimi prostriedkami v požadovanom množstve.

2. Zákazník  – objednávateľ je ako nájomca povinný predmet nájmu včas prevziať a po skončení nájmu odovzdať v prevádzkárni zhotoviteľa v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

3. Zákazník  – objednávateľ nie je oprávnený dať prenajatý tepovač do podnájmu alebo užívania inej osobe.

4. V prípade úmyselného poškodenia, poškodenia spôsobeného nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo nadmernou záťažou, alebo v prípade straty, krádeže či zničenia predmetu nájmu je objednávateľ ako nájomca povinný zaplatiť náhradu škody zhotoviteľovi ako prenajímateľovi v plnej výške.

5. Ostatné práva a povimnnosti zmluvných strán pri prenájme sa spravujú príslušnými zákonnými ustanoveniami (najmä Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a/alebo Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.) upravujúcimi nájomnú zmluvu alebo podnikateľský nájom hnuteľných vecí v prípade nájomcov – podnikateľov.

X. Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, prípadne funkčné číslo telefónu a e-mailovú adresu ak nimi disponuje. V prípade, že objednávateľ je právnickou osobou, je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, prípadne funkčné číslo telefónu a e-mailovú adresu ak nimi disponuje. Objednávateľ – fyzická osoba alebo osoba konajúca v mene objednávateľa – právnickej osoby vyhlasuje, že v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uďeľuje súhlas, aby zhotoviteľ ako poskytovateľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje na účely vybavenia objednávky služby, dodania služby a prípadnej reklamácie služby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto údaje objednávateľa neposkytne a nesprístupní tretej osobe. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kydekoľvek odvolať kedykoľvek písomnou formou. Objednávateľ podpisom na objednávke služby súčasne potvrdzuje, že bol riadne a včas poučený a informovaný o všetkých jeho právach dotknutej osoby vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a súčasne, že udelil predmetný súhlas v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

XI. Spotrebiteľské spory

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť cleanlink  s.r.o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť cleanlink  s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť cleanlink  s.r.o. porušila jeho práva.

2. Ak spoločnosť cleanlink  s.r.o. na žiadosť spotrebiteľa podľa vyššie uvedeného bodu 1. odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom texte iba ako „ZoARSS“).

3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou cleanlink  s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá ani obmedzená.

4. Návrh spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 12 odsek 3 ZoARSS. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je spotrebiteľovi k dispozícii na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že objednávateľ má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa týmto dohodli, že na riešenie sporov zo všetkých svojich zmluvných vzťahov alebo z nárokov na náhradu škody má právomoc slovenský súd.

3. Zhotoviteľ má právo tieto VOP  meniť, dopĺňať a zrušovať.

4. Tieto VOP stávajú sa záväznými a nadobúdajú účinnosť dňom 20.07.2020.

5. Tieto VOP boli zverejnené na webstránke zhotoviteľa www.cleanpoint.sk.

    V Žiline dňa 20.07.2020

                                               cleanlink  s.r.o.

error:
Zavolať
Navigovať